06
MAR
2024

Powiatowy Konkurs Angielsko-Matematyczny “I Like Matematyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Powiatowym Konkursie Angielsko-Matematycznym  pt.:”I Like Matematyka”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy regulamin.

Regulamin Powiatowego Konkursu Angielsko-Matematycznego „I Like Matematyka!”

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, ul. Główna 143, 42-256 Olsztyn

tel. 34/ 328 62 33

Honorowy patronat

Radna Rady Powiatu Częstochowskiego – Danuta Tomza

Radni Miasta i Gminy Olsztyn – Dariusz Górecki, Przemysław Gorajek

I. Wstęp

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.
 • Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: I (klasy IV – VI) oraz II (klasy VII – VIII).
 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach.

II. Cele konkursu

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Popularyzowanie wiedzy z zakresu matematyki oraz języka angielskiego.
 • Rozwój umiejętności matematycznych i językowych.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
 • Budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy językiem angielskim i matematyką a sztuką fotografii.
 • Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia.
 • Zachęcanie uczniów do współzawodnictwa.
 • Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności.

III. Organizacja konkursu

 • Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Forma konkursu: rebus, zdjęcie z opisem.
 • Konkurs jest jednoetapowy.

IV. Szczegółowe warunki uczestnictwa

Kategoria I (kl. IV -VI)

 • Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden rebus, który wykonuje na kartce formatu A4.

Rebus powinien przedstawiać hasło w języku angielskim będące pojęciem matematycznym.

 • Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek odręczny lub komputerowy).

Kategoria II (kl. VII -VIII)

 • Każdy uczestnik konkursu przesyła jedno zdjęcie formatu 15 x 21 wraz z opisem.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać zjawiska przyrodnicze lub przedmioty występujące w naturze bądź wykonane przez człowieka, związane z matematyką (np. przypominające kształtem figury geometryczne, symetrię itp).
 • Opis fotografii należy wykonać w języku angielskim (5 – 10 zdań). Powinien on zawierać informację o tym, co znajduje się na zdjęciu i jaki ma związek z matematyką.
 • Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, kadrowanie oraz drobny retusz.

V. Ogólne warunki uczestnictwa

 • Wszystkie prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
 • Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik 1, załącznik 2), dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę w formie papierowej należy przesłać razem z wykonaną pracą.
 • Organizator nie odsyła prac uczestnikom.
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie, z dopiskiem: Konkurs Angielsko-Matematyczny „I like Matematyka!”, w terminie do 26 marca 2024r. do Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, ul. Główna 143, 42-256 Olsztyn.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły http://szkola.zrebice.pl do 3 kwietnia 2024r. Laureaci I – III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz wystawie prac.

VI. Kryteria oceniania prac

 • Pomysłowość i oryginalność.
 • Walory estetyczne.
 • Ciekawe ujęcie.
 • Nawiązanie do tematu.
 • Poprawność językowa opisu. Tekst będzie oceniany pod względem poprawności gramatyczno – językowej, zakresu słownictwa oraz spójności i logiki wypowiedzi.

VII. Ochrona danych osobowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu i wystawy pokonkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach

ul. Główna 143.

Uczniowie biorący udział w konkursie “I Like Matematyka!” oraz opiekunowie ich prac

wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej

organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu.

Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie akceptują wszystkie warunki regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie.

Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy:

Małgorzata Pierzchała – nauczyciel matematyki (malgorzata_pierzchala@wp.pl), Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel języka angielskiego (agjal1975@gmail.com).

Ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem nagród zwycięzcom i wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom, nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 5 kwietnia 2024r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Państwa zgłoszenia!

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS – Kategoria I (klasy IV – VI)

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS – Kategoria II (klasy VII – VIII)