Udział w projektach

wsl1WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Celem głównym projektu jest wypracowanie, w terminie od 1.01.2011 – 31.08.2014, nowego systemu organizowania i realizacji praktyk pedagogicznych zawodowych dla studentów WSL kierunków: pedagogika oraz filologia: w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej placówek podległych Gminie Olsztyn i miastu Częstochowa. Projekt zakłada dwutorowy przebieg praktyk w rozróżnieniu na praktyki psychologiczno-p edagogiczne i dydaktyczne.

Pierwszy rodzaj praktyk zapoznać ma przyszłych nauczycieli z całym obszarem pracy nauczyciela-wychowawcy, wyposażyć studenta w wiedzę i praktyczne umiejętności skutecznego pełnienia roli wychowawcy na różnych poziomach edukacyjnych – a w szczególności pokazać, jak budować zgrany zespół klasowy, jakie działania wychowawcze wspierają pozytywną postawę ucznia wobec szkoły, co pobudza kreatywność i samodzielne podejmowanie zadań przez uczniów, jak właściwie postępować w sytuacjach konfliktowych w klasie, jakie metody działania stosować w pracy z uczniem trudnym, lekceważącym obowiązki i niezdyscyplinowanym oraz jego rodzicami. W tym celu studenci Pedagogiki, Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej będą obserwować nauczycieli i współpracować z nimi na lekcjach wychowawczych i różnych lekcjach przedmiotowych (niekoniecznie językowych).

W ramach praktyk dydaktycznych przewidujemy m. in. modernizację polegającą na stworzeniu okazji do obserwacji większej liczby nauczycieli podczas pracy. Pozwoli to na zapoznanie studentów z różnymi stylami nauczania, doskonalenie warsztatu pracy przyszłego nauczyciela itd. Działanie takie pozwoli studentowi – przyszłemu nauczycielowi na rozpoznanie środowiska szkolnego pod indywidualną opieką ‘mistrza’. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele z gminy Olsztyn i miasta Częstochowy, którzy posiadają co najmniej stopień  nauczyciela mianowanego oraz prowadzą w opinii szkolnego środowiska skuteczną praktykę wychowawczą. Zapewni to lepsze dostosowanie szkół do prowadzenia praktyk, logistyczny układ oraz kontrolę nad odbywanymi praktykami. Dodatkowo każdy nauczyciel i student zobowiązany będzie do szczegółowej analizy praktyk przy pomocy opracowanych narzędzi, której celem będzie poprawa skuteczności i efektywności praktyk. Modernizacja nadzoru pedagogicznego w przypadku opisywanego projektu odnosi się do opracowania i wdrożenia narzędzi służących wieloaspektowej ocenie prowadzonych praktyk oraz ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią wyższą kształcącą przyszłych nauczycieli, a szkołą będącą potencjalnym miejscem pracy. Projekt zakłada również wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania wspieranych nowoczesnymi technologiami m.in. platformy Moodle, tablic multimedialnych oraz zajęć laboratoryjnych.

 

Projekt „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

Projekt ma charakter edukacyjny a jego celem jest dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918 a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. Działania podejmują głównie delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach i Kat. Stow. Civitas Christiana w Częstochowie.
Kumulacją wydarzeń będzie 4. listopada – podkreśla Alicja Janowska dyrektor delegatury: „Na Jasnej Górze flaga biało-czerwona zawisła 4 listopada a dopiero w całej Polsce 11 listopada i chcemy pokazać, że tu właściwie 4 listopada 1918 r. rozpoczęliśmy już świętowanie wolnej Ojczyzny, tu w sercu Polski”.

Działania projektowe związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. 4 listopada na Jasnej Górze odbędzie wielka narodowa modlitwa dziękczynna i piknik patriotyczny. Nie zabraknie wspólnych śpiewów przy ognisku i rekonstrukcji wydarzeń z 1918 r.

Projekt zyskał wsparcie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

1.

Dnia 18 września 2018 roku w Sali św. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się konferencja w ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”.

Projekt rozpoczął się 24 kwietnia 2018 roku a zakończy się  4 listopada 2018 roku. Nasza szkoła bierze czynny udział ww. projekcie. Wykonaliśmy już część zadań. Kolejnym zadaniem był udział w konferencji. W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP mgr Lidia Burzyńska, mgr Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, dr Sławomir Maślikowski, ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości i zaproszeni goście. Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Prezydent specjalnie na tę okoliczność przygotował list, który wręczono pani mgr Urszuli Bauer.

Pani mgr Urszula Bauer w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ogromne znaczenie ma niepodległość w XXI wieku. Żyjemy w roku 2018, w roku szczególnym, w roku w którym obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.  Rok szkolny 2017/2018 był rokiem „Dla Niepodległej”. Natomiast rok szkolny 2018/2019 jest rokiem „Niepodległej”.

Pani mgr Lidia Burzyńska poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, iż tak dużo szkół i przedszkoli bierze udział w projekcie. Ważne jest byśmy wszyscy zrozumieli co to jest niepodległość.

Dr Sławomir Maślikowski przybliżył nam historię dotyczącą odzyskania niepodległości przez Jasną Górę. Wskazał na znaczącą rolę duchownych w jej odzyskaniu. Jasna Góra odzyskała niepodległość 4 listopada 1918 roku.

Ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości zapoznał nas z bohaterami walczącymi o niepodległość. Szczególną uwagę zwrócił na postać kpt. Artura Wiśniewskiego, legionistę I Brygady Legionów Polskich, Żołnierza Niepodległości. 4 listopada 1918 roku przejął Jasną Górę z rąk austriackich zaborców. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyzny, której niepodległość ogłoszono dopiero 11 listopada.

Podsumowując konferencję można powiedzieć, że obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości stanowią doskonałą okazję nie tylko do zapoznania z tą kartą naszej historii społeczności lokalnej, zwłaszcza uczniów, ale także do upowszechniania i zrozumienia wagi tego wydarzenia.

Na zakończenie uroczystości otrzymaliśmy trzy maciejówki. Maciejówka to nakrycie głowy noszone przez legionistów. Naszym zadaniem będzie ich ozdobienie. Ozdoby mogą być wykonane w dowolnej technice i stylu oraz kolorystyce (np. kwiaty, hafty, aplikacje itp.). Maciejówka przede wszystkim ma być inspiracją do tworzenia jej nowoczesnych form. Zadanie to wykonamy w październiku. Wtedy, też zostaną przeprowadzone lekcje historii w klasach V-VI. Tematem zajęć będzie „Niepodległość narodziła się na Jasnej Górze”.

2.