Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanych i zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej lekcji w ciągu całego roku szkolnego,

2. Opieki wychowawczej i takich warunków pobytu, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną,

3. Ochrony i poszanowania godności osobistej,

4. Podmiotowego i życzliwego traktowania,

5. Korzystania z pomocy materialnej w razie i w miarę możliwości finansowych szkoły,

6.Swobodnego wyrażania myśli i przekonań religijnych, z zastrzeżeniem, nie naruszania dobra innych osób,

7. Uczestnictwa w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz w organizowanych imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły

8. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego,

9. Pomocy nauczyciela w przedmiocie, w którym ma trudności,

10. Korzystania z dostępnych w szkole pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego,

11. Zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole i wpływania przez nie na życie szkoły,

12. Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce i zachowaniu,

13. Wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego sprawdzającego i klasyfikacyjnego według zasad określonych w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”

14. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych, za wyjątkiem czytania lektur)

15. Korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły na zasadach określonych w odrębnym regulaminie

 

Uczeń ma obowiązek:

1. Stosować się do zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły,

2. Podporządkować się postanowieniom Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

3. Przestrzegać postanowień Statutu szkoły, regulaminu usprawiedliwiania nieobecności oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

4. Uczęszczania na zajęcia edukacyjne oraz niezakłócania ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,

5. Uzupełniać braki wynikające z absencji,

6. Brać aktywny udział w lekcji,

7. Przestrzegać ustalonych zasad i porządku lekcji,

8. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

9. Punktualnie przychodzić na zajęcia,

10. Systematycznie przygotowywać się do zajęć i odrabiać zadania domowe,

11. Prowadzić zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymogami nauczyciela,

12. Korzystać z podręcznika przedmiotowego podczas uczenia się,

13. Pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku,

14. Pracować nad własnym rozwojem poprzez uczestnictwo w życiu klasy i szkoły,

15. Szanować swój uczniowski dowód tożsamości (legitymację szkolną),

16. Szanować mienie szkoły i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

17. Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować,

18. Podkreślać uroczystym strojem szkolnym:

– uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego;

– grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź Rada Pedagogiczna.

19.Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

20. Prezentować postawę koleżeńską wobec wszystkich uczniów szkoły,

21. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

22. Przestrzegać zasad higieny osobistej oraz higieny otoczenia w szkole i poza nią,

23. Wystrzegać się szkodliwych nałogów,

24. Przebywać na terenie szkoły podczas przerw międzysekcyjnych,

25. Dbać o piękno mowy ojczystej,

26. Reagować na wszelkie negatywne zjawiska mające miejsce w społeczności klasowej i szkolnej oraz informować o nich nauczycieli,

27. Dbać o schludny i estetyczny wygląd. Poprzez “schludny i estetyczny wygląd” rozumie się:

– czysty, skromny, niewyzywający strój;

– brak makijażu, pomalowanych paznokci, farbowania włosów;

– brak jakichkolwiek tatuaży;

– kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach, rozmiary i noszenie biżuterii nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia, a wszelkie ozdoby typu: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, spinki należy zdejmować podczas zajęć wychowania fizycznego;

– zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie budynku szkoły;

– w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica).

28. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym regulaminie.