Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Zrebicach działa na podstawie artykułów 53 i 54 znowelizowanej w 2007 r. Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku oraz Statutu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców.

Cele Rady Rodziców:

 • Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do różnych organów szkoły w tym zakresie.
 • Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

Zadania Rady Rodziców:

 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 • wybór formy, zakresu i oferty ubezpieczenia dla uczniów, wybór oferentów kierujących swoje odpłatne usługi do uczniów szkoły bądź ich rodziców (fotografowanie, filmowanie, organizacja imprez) oraz realizujących odpłatne zajęcia pozaszkolne na terenie szkoły, współdecydowanie w sprawie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
 1. znajomość i opiniowanie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
 2. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 3. znajomość regulaminów szkolnych, ,,Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” i Statutu szkoły,
 4. uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 5. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
 1. występowanie do Dyrektora i pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z jakością nauczania, finansami szkoły i bezpieczeństwem uczniów,
 2. opiniowanie Statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 4. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 5. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników i wnioskowanie zmian w tym zakresie, przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w tej sprawie radzie pedagogicznej
 6. opiniowanie kwestii wprowadzenia bądź zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły, przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w tym zakresie Dyrektorowi szkoły,
 7. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, przy zastrzeżeniu, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora,
 8. udział w pracach Komisji Konkursowej wybierającej Dyrektora szkoły.